Loading...

Regulamin

Prosimy z zapoznanie się z obowiązującymi w naszym hotelu zasadami. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku.

WARUNKI OGÓLNE:

1. Pokój wynajmowany jest na doby. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i trwa do godz. 11.00 dnia następnego.

2. Życzenia przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić do godz. 9.00 w recepcji, do dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00, program komputerowy Recepcji naliczy opłatę 30 zł od osoby do godz. 17.00. Po tej godzinie program nalicza pełną kwotę za osobodobę według cennika.

5. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

6. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej dodatkowej osoby nastąpi według z cennika dostępnego w recepcji hotelu.

7. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

8. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

9. Gość hotelu ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

10. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.

11. OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA tytoniu w pokojach i pozostałych pomieszczeniach hotelu.

12. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO. W obu przypadkach jest to koszt 300 zł. Można palić TYLKO na tarasie znajdującym się przy recepcji hotelu.

13. Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.

14. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

15. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

16. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu, tj. przy budynku hotelu. Parking jest niestrzeżony, monitorowany.

17. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi hotelowi reakcję.

18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

19. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz natychmiastowego opuszczenia terenu hotelu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

20. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników ośrodka lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.

21. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren ośrodka chyba, że ustalono inaczej z właścicielem hotelu.

22. W przypadku zgubienia karty chipowej (klucza do pokoju) lub uszkodzenia, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 40,00 złotych.

WARUNKI REZERWACJI I ANULACJI

1. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie, drogą e-mailową jak również za pomocą portali internetowych takich jak booking.com.

2. Anulacja bezkosztowa rezerwacji może zostać dokonana do godziny 12:00 w dniu przyjazdu do hotelu.

3. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany warunków anulacji i rezerwacji w przypadku terminów w których zainteresowanie rezerwacją pokoi jest duże lub obłożenie ośrodka w danym terminie osiąga 70%.

 

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w recepcji.
Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu w naszym Hotelu